بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشردردفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی