بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی