برگزاری اولین دادگاه بین المللی برای رسیدگی به اعدام های دهه شصت درایران