شعرخوانی شاعران آمریکایی علیه تحریم ایران به فرهاد میثمی تقدیم شد