در صحن: به دنبال شفافیت، پاسخ‌گویی و انتخابات آزاد و دموکراتیک