دل‌نوشته‌‌ای از نرگس محمدی: این رنج را در کنار هم تاب می‌آوریم