ایران؛ ۷ میلیون نفر فقیر، ۱۷۰ هزار کودک جامانده از تحصیل