بیانیه گروه‌های حقوق بشری: ایران حصر رهبران اپوزیسیون را پایان دهد!