مجلس گزارش مفصلی از نقض حقوق بشر آمریکا منتشر می کند؛ چراغی برای مسجد