رهیدن هزاران نفر از کام مرگ با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس