اعتراض فعالان مدنی به جامعه جهانی: ما همه کوبانی هستیم