تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی/ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر