تفسیر قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اعلام کرد. «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می­شود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.

آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اعلام کرد. «استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می­شود […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی

شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۵۲ قانون اساسی را اعلام کرد.- در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۷۵ قانون اساسی را اعلام کرد. ۱ـ درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اعلام کرد.۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیراصول۱۳۸و۸۵ قانون اساسی

شورای نگهبان تفسیر خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام کرد. «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

شورای نگهبان دومین تفسیر خود از اصل ۱۳۵ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیراصل۱۳۳ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۳۳ قانون اساسی را اعلام کرد. «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۹ قانون اساسی را اعلام کرد. «اطلاق علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش کامل آن از […]