گزارش سالانه هرانا: حجم بسیاراندکی از نقض گسترده حقوق بشردرایران