کنفرانس “حق حیات و مجازات مرگ” در کلن آلمان برگزار می شود