واکنش ها به توقیف آسمان: هدف سرکوب صداهای آزاد است