همه برابرند، بعضی ها برابرترند؛ درباره منشور حقوق شهروندی روحانی