ناکامی جنبش 18 تیر و ضرورت آمادگی برای خیزش نابهنگام