نامه زندانیان سیاسی به اوباما: تحریم مجازات جمعی است