منشور حقوق شهروندی: زائد، اجرا ناشدنی، متناقض، و گمراه‌کننده