منشور حقوق شهروندی؛ فرار به جلو نظام! حسن زارع‌زاده اردشیر