مراسم روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه لیدن هلند برگزار می شود