محرومیت کانون مدافعان حقوق کارگر از شرکت دراجلاس سازمان جهانی کار