مبارزه با خشونت جنسیتی درجنگ، کمپین جدید زنان برنده نوبل