ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم سالگرد فروهرها شدند