لادن برومند: همه با اعدام مخالفند اما کسی استدلال حقوقی برایش ندارد!