شکست مسئولان و رسانه های دولتی درمدیریت فاجعه زلزله