درخواست شیرین عبادی از جامعه مدنی برای کمک به پاکسازی مین