وزارت اطلاعات: برگزاری مراسم برای فروهرها ممنوع است