«جامعه بین المللی در واکنش به سرکوب های ایران وارد عمل شود»