تمدید ماموریت احمد شهید، یک پیروزی برای فعالان حقوق بشر ایران