تلاش برای قانونمند کردن سلطه نظامی امنیتی بر سازمان‌های جامعه مدنی