تظاهرات در لندن در مخالفت با حضور پورمحمدی در کابینه