بیانیه مشترک 16 سازمان مدافع حقوق بشردرمحکومیت اعدام فعالان مدنی عرب در اهواز