بازداشت دهها فعال مدنی به اتهام کمک به زلزله زدگان