ازمجلس ایران بخواهید تا لایحه مجازات عمومی ضد حقوق بشری را رد کند