آیا دارو واجب‌تراست یا خرید خودروهای لوکس برای پولدارها؟