رد طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه ­گذاري صنعتي