D-017

در انتخابات هفتمین دوره مجلس 8172 نفر ثبت نام کردند ولی صلاحیت بیش از ۳۶۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد شد.