پتر

مرداد ۲۰, ۱۳۹۲

پتر بنگال

پتر بنگال بیش از یک دهه در “بادی کانت عراق” برای توسعه سیستمهایی که برای گزارش میزان تلفات در عراق بکار می رفتند، فعالیت کرده است. […]