مریم پاشا، عرصه سوم

آگوست 7, 2013

مریم پاشا

مدیر شبکه و نوآوری در سازمان حقوق مهاجران است. مریم در زمینه آموزش و حمایت از کارکنان سازمانهای غیر دولتی فعال است و به آنان کمک […]