مریم پاشا، عرصه سوم

مرداد ۱۶, ۱۳۹۲

مریم پاشا

مدیر شبکه و نوآوری در سازمان حقوق مهاجران است. مریم در زمینه آموزش و حمایت از کارکنان سازمانهای غیر دولتی فعال است و به آنان کمک […]