مدیر ارتباطات و توسعه

مهر ۱۹, ۱۳۹۱

کامران اشتری

 فعال حقوق بشر، مدیر اجرایی عرصه سوم و یکی از اعضای موسس عرصه سوم و بنیاد اتحاد برای ایران است. او در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به […]