فولکه

مرداد ۸, ۱۳۹۲

هایو فولکه

صاحب کرسی سیاست و فرهنگ موسسه اوتو-سوا دانشگاه برلین (تا سال ۲۰۱۰) که مطالعات اصلی وی در حوزه اقتدارگرایی و دموکراسی، خاورمیانه و فرهنگ سیاسی پس […]