شهر

دی ۱۲, ۱۳۹۵

شوراها؛ کسی به معلولان فکر می‌کند؟

عرصه سوم- کرمانی مقام: مصائب زندگی اجتماعی معلولان در ایران، یکی ـ دوتا نیست؛ شوراهای شهر و روستا امکان مهمی در ترمیم این وضع محسوب می‌شوند. یک […]