آلودگی آب و هوا

دسامبر 22, 2013

محیط زیست، همچنان در مرز بحران

عرصه سوم: آلوده سازی محیط زیست در ایران یکی از دغذغه های جدی شهروندان ایرانی است. امروز اول دی به عنوان روز مبارزه با آلودگی هوا نام گذاری شده است در حالی که تهران پایتخت در این روزها آلوده ترین روزهای خود را پشت سر می گذارد.