عرصه سوم در راستای اهداف و فعالیتهای خویش در راستای تقویت نهادهای جامعه مدنی، پروژه های مختلفی را در دستور کار خویش قرار داده است. در این صفحه آخرین فعالیتهای پروژه های عرصه سوم را می توانید دنبال کنید.