اعدام نوید افکاری با وجود مخالفت گسترده افکار عمومی