۱ معرفی فقهای شورای اول http://bit.ly/2m6wEou
۲ انتخاب شورای عالی قضایی http://bit.ly/2k1lqAO
۳ معرفی حقوقدانان شورای اول
۴ انتخاب اولین دبیر شورای نگهبان http://bit.ly/2AKwsPW
۵ استعفای مهدوی کنی از شورا http://bit.ly/2m93XqI
۶ ممنوعیت اشتغال نمایندگان به قضاوت http://bit.ly/2mfddK4
۷ تایید طرح ادغام بسیج در سپاه http://bit.ly/2lPV8Cn
۸ كارشناسان خارجي در ارتش ایران http://bit.ly/2kOsyRo
۹ یا نماینده مجلس یا سرپرست اوقاف http://bit.ly/2kf48QO
۱۰ اولین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی http://bit.ly/2paIK19
۱۱ قرار داد‌های بانکی با موصبه مجلس http://bit.ly/2kjHlDv
۱۲ اولین تفسیر اصل ۴ قانون اساسی http://bit.ly/2MofP1G
۱۳ تایید طرح عدم کفایت سیاسی http://bit.ly/2lWAU9M
۱۴ اولین تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی http://bit.ly/2IE3BkC
۱۵ تایید قانون انتخابات ریاست جمهوری http://bit.ly/2kLUDc4
۱۶ اولین تفسیر اصل ۶۴ قانون اساسی http://bit.ly/2kLUy8g
۱۷ رد صلاحیت ۹۷٪نامزدهای ریاست جمهوری۲ https://bbc.in/2lTBPYH
۱۸ تعیبن تکلیف کارشناسان شوروی http://bit.ly/2mjaAXF
۱۹ اولین تفسیر اصل ۲۳ قانون اساسی http://bit.ly/2lSRdVc
۲۰ رد صلاحیت ۹۱٪نامزدهای ریاست جمهوری۳ https://bbc.in/2lTBPYH
۲۱ تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهور http://bit.ly/2lOTKjf
۲۲ انحلال سازمان معاملات تریاک http://bit.ly/2kLTVLW
۲۳ مخالفت با تاسیس واحد بازرسی رئیس http://bit.ly/2kC9gyV
۲۴ تایید طرح تشکیل دبیرخانه شورای http://bit.ly/2ko1CYK
۲۵ تغيير نام سازمان خبرگزاري پارس http://bit.ly/2mh0lmJ
۲۶ انحلال سازمان ملي خدمات اجتماعی http://bit.ly/2lRJ8QE
۲۷ بازگشت مهدوی کنی به شورا http://bit.ly/2msh4nb
۲۸ درگذشت ربانی شیرازی از فقهای شورا http://bit.ly/2m8yMvZ
۲۹ رد الحاق دادگاه‌های انقلاب به دادگستری http://bit.ly/2mfaRuI
۳۰ تایید اساسنامه سپاه http://bit.ly/2kDA1mz
۳۱ دومین تفسیر اصل ۵۳ قانون اساسی http://bit.ly/2paIK19
۳۲ انتصاب یکی از فقهای شورا https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/17/title/90
۳۳ معافیت فرزندان شاهد از سربازی http://bit.ly/2kMz8YM
۳۴ تایید تاسیس وزارت اوقاف http://bit.ly/2lQJHdC
۳۵ عفو و منع دارندگان اسلحه http://bit.ly/2lSXgcx
۳۶ اولین تفسیر اصل ۵۷ قانون اساسی http://bit.ly/2MpT5P1
۳۷ انتصاب فقهای جدید شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۳۸ معرفی سه حقوقدان به شورا http://bit.ly/2m4rTMd
۳۹ تایید تاسیس وزارت اطلاعات http://bit.ly/2kOyVUP
۴۰ ردصلاحیت ۳۲۱ داوطب مجلس دوم http://bit.ly/2kiXid5
۴۱ رد صلاحیت زابلی و شورش در سیستان http://bit.ly/2mgZQJn
۴۲ رد صلاحیت خلخالی و موسوی تبریزی http://bit.ly/2lXz1tr
۴۳ اولین تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی http://bit.ly/314o4FH
۴۴ تذکر شورا به سید علی خامنه http://bit.ly/2koIl9C
۴۵ اولین تفسیر اصل۱۷۲ قانون اساسی http://bit.ly/2OwItQR
۴۶ حذف اختیارات شاه در نیروهای مسلح http://bit.ly/2kPaHdh
۴۷ اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی http://bit.ly/2p6Gd8a
۴۸ شروع نظارت شورا بر انتخابات ریاست جمهوری http://bit.ly/2kPaHdh
۴۹ درگذشت یکی از فقهای شورای نگهبان http://bit.ly/303Qek6
۵۰ فروش یک سال نفت مجانی به حافظ اسد http://bit.ly/2kLQswU
۵۱ رد صللاحیت ۹۴٪ نامزدهای ریاست جمهوری۴ https://bbc.in/2lTBPYH
۵۲ دومین تفسیر از اصل ۳۰ قانون اساسی http://bit.ly/314o4FH۱ انتخاب فقهای شورای دوم http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۲ معرفی حقوقدانان شورای دوم http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۳ نامه دبیر شورا به آیت الله خمینی علیه دولت http://bit.ly/2lCXYuk
۴ دومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی http://bit.ly/2MofP1G
۵ اولین تفسیر از اصل ۴۹ قانون اساسی http://bit.ly/2LYcoQq
۶ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام http://bit.ly/2lRLr6g
۷ نظارت دفتر رهبر بر انتخابات مجلس http://bit.ly/2miXMAK
۸ دستگیری ناظرین شورای نگهبان http://bit.ly/2miXMAK
۹ تذکر انتخاباتی شورا به دولت http://bit.ly/2kCbiix
۱۰ استعفا صافی گلپایگانی از شورا http://bit.ly/2lIcmBC
۱۱ ورود محمد یزدی به شورای دوم http://bit.ly/31NrkX0
۱۲ محمدی گیلانی سومین دبیر شورا شد http://bit.ly/2m719e4
۱۳ مخالفت شورا با رفراندوم http://bit.ly/2lRLvTy
۱۴ معرفی حقوقدانان جدید شورا http://bit.ly/2m4rTMd
۱۵ رد صلاحیت ۷۷ نامزد ریاست جمهوری۵ https://bbc.in/2lTBPYH
۱۶ مخالفت با حق ویژه برای نمایندگان http://bit.ly/2mbNLVM
۱۷ اولین تفسیر از اصل ۱۶۴ قانون اساسی http://bit.ly/2MpVWHJ
۱۸ رد صلاحیت ۶۲ نامزد خبرگان۲ http://bit.ly/2kCuKf0
۱۹ آغاز نظارت استصوابی با تفسیر اصل ۹۹ https://www.bbc.com/persian/lg/iran/2009/05/090516_ba-ir88-guardian-council.shtml
۲۰ مخالفت با طرح اصلاح مقررات طلاق http://bit.ly/2kLW2iQ
۲۱ رد طرح حذف تدریجی استعمال دخانیات http://bit.ly/2kNlcxI
۲۲ رد صلاحیت نمایندگان مجلس چهارم http://bit.ly/2koMHxu۱ معرفی حقوقدانان جدید به شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۲ انتصاب فقهای شورای سوم http://bit.ly/2AKwsPW
۳ مخالفت با قائم مقامی شوراهای شهر http://bit.ly/2mk1Qkd
۴ موافقت شورا با تحریم اسرائیل http://bit.ly/2kjHvL8
۵ حمایت از نیروهای مقاومت بسیج http://bit.ly/2mcM9Lt
۶ رد کنوانسیون http://bit.ly/2mcM3n5
۷ تایید لایحه تنظیم خانواده http://bit.ly/2kLNpoz
۸ سومین تفسیر از اصل ۴ قانون اساسی http://bit.ly/2me4dEZ
۹ رد صلاحیت ۱۲۴ کاندیدای ریاست جمهوری۶ https://bbc.in/2lTBPYH
۱۰ شورای نگهبان نهاد متناظر با سنا http://bit.ly/2lYuh6T
۱۱ استعفای محمدی گیلانی از شورا http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11247
۱۲ سومین تفسیر از اصل ۵۳ قانون اساسی http://bit.ly/2orX1qq
۱۳ دومین تفسیر از اصل ۵۲ قانون اساسی http://bit.ly/2orX1qq
۱۴ انتصاب فقهای جدید شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۱۵ معرفی حقوقدانان جدید به شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۱۶ درخواست عجیب دو عضو شورا http://bit.ly/2UjK0uA
۱۷ رد طرح ممنوعیت استعمال دخانیات http://bit.ly/2kzJL17
۱۸ اختلافات درونی اعضای شورا http://sazandeginews.com/News/5237
۱۹ اولین تفسیر از اصل ۵۵ قانون اساسی http://bit.ly/33hBEXK
۲۰ مخالفت با بازرسی از انتخابات میاندوره
۲۱ رد صلاحیت ۲۳۴ نامزد ریاست جمهوری۷ https://bbc.in/2lTBPYH
۲۲ استعفای سید رضا زواره http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf۱ معرفی حقوقدانان جدید شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۲ انتصاب فقهای جدید شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۳ رد صلاحیت ۲۱۴ نامزد خبرگان سوم http://bit.ly/31PAJxl
۴ مخالفت با بیمه خصوصی http://bit.ly/2mkO1C7
۵ تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی http://bit.ly/2orX1qq
۶ بازگشت محمد یزدی به شورای نگهبان http://bit.ly/2AKwsPW
۷ استعفای دو فقیه از شورای نگهبان چهارم http://bit.ly/2kq44Oi http://bit.ly/2AR80Mw
۸ انتصاب جانشین امامی کاشانی در شورا http://bit.ly/2AKwsPW http://bit.ly/2AR80Mw
۹ اولین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی http://bit.ly/2p6Gd8a
۱۰ دومین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی http://bit.ly/2p6Gd8a
۱۱ بازشماری ارای مجلس ششم در تهران http://bit.ly/2lWvjQQ
۱۲ معافیت اعضای بسیج از خدمت وظیفه http://bit.ly/2lWvgEE
۱۳ تایید اصلاحیه قانون مطبوعات http://bit.ly/2miZKRE
۱۴ تذکر به مهدی کروبی http://bit.ly/2OhDmm7
۱۵ تفسیر قانون اساسی ممنوع! http://bit.ly/36WHrEG
۱۶ اولین تفسیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی http://bit.ly/35dSSHf
۱۷ اولین تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی http://bit.ly/35dSSHf
۱۸ سومین تفسیر اصل ۱۵۸ قانون اساسی http://bit.ly/2p6Gd8a
۱۹ ابطال ۵۳۴ صندوق انتخابات مجلس ششم http://bit.ly/2kjKFhX
۲۰ رد لایحه بودجه ۱۳۸۰ http://bit.ly/2kjRY9v
۲۱ رد منع ورود نظامیان به دانشگاه http://bit.ly/2kjKnHT
۲۲ مخالفت با حضور وکیل در مراحل تحقیق http://bit.ly/2kjRUGN
۲۳ رد کنوانسیون مبارزه با تروریسم بین المللی http://bit.ly/2lVYBiQ
۲۴ اولین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی http://bit.ly/2p4zHPz
۲۵ رد صلاحیت ۸۰۴ کاندیدای ریاست جمهوری۸ https://bbc.in/2lTBPYH
۲۶ رد طرح حمایت از سرمایه گذاری خارجی http://bit.ly/2mkRssB
۲۷ رد طرح جرم سیاسی http://bit.ly/2kOBZ3j
۲۸ استعفای طاهری خرم آبادی از شورا http://bit.ly/2LQZJOY
۲۹ انتصاب ۳ تن از فقهای شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۳۰ انتخاب اولین سخنگوی شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۳۱ معرفی حقوقدانان جدید به شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۳۲ سکوت درباره کنوانسیون حقوق کودک http://bit.ly/2lSTpMq
۳۳ مخالفت با حق باشگاه http://bit.ly/2kLOlJB
۳۴ رد طرح اداره سازمان صدا و سیما http://bit.ly/2lQMOSQ
۳۵ رد كنوانسيون حمل و نقل بين http://bit.ly/2kCc673
۳۶ رد طرح اصلاح قانون مطبوعات http://bit.ly/2lWCUii
۳۷ مخالفت با تجهیزات ماهواره http://bit.ly/2lPX5yH
۳۸ اولین تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی http://bit.ly/326l78U
۳۹ مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات http://bit.ly/2kjJA9T
۴۰ معرفی سخنگوی جدید به شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۴۱ دومین تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی http://bit.ly/33hBEXK
۴۲ رد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان http://bit.ly/2lTH8Y7
۴۳ رد كنوانسيون منع شكنجه http://bit.ly/2lRMpPW
۴۴ ادامه فعالیت دفاتر نظارتی شورا https://rc.majlis.ir/fa/law/show/104227
۴۵ رد مجدد طرح منع شکنجه http://bit.ly/2khCsuE
۴۶ رد استفساریه اصلاح قانون مطبوعات http://bit.ly/2kCc0fH
۴۷ استعفای یکی از حقوقدان شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۴۸ عدم اعتماد مجلس به حقوقدانان http://bit.ly/2AKwsPW
۴۹ رد صلاحیت ۳۶۱۰ کاندیدای مجلس هفتم https://bbc.in/2lQMBiw
۵۰ مخالفت با برنامه چهارم توسعه http://bit.ly/2lQb3k6
۵۱ رد طرح فعالیت http://bit.ly/2lVXm3a
۵۲ اولین تفسیر از اصل ۱۱۲ قانون اساسی http://bit.ly/2VwX0gX۱ انتصاب فقها شورای پنجم http://bit.ly/2AKwsPW
۲ معرفی حقوقدانان شورای پنجم http://bit.ly/2AKwsPW
۳ تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی http://bit.ly/35j7AwC
۴ تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی http://bit.ly/30Y1fU2
۵ دومین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی http://bit.ly/2p4zHPz
۶ سومین تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی http://bit.ly/2p4zHPz
۷ رد کنوانسیون کنترل دخانیات http://bit.ly/2kOno7Y
۸ ردصلاحیت ۱۰۰۲ کاندیدای ریاست جمهوری۹ https://bbc.in/2lTBPYH
۹ تایید دسترسی به فن http://bit.ly/2mcGAg3
۱۰ تایید استفاده از منابع خارجی http://bit.ly/2mcGrt1
۱۱ انتخاب سخنگوی شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۱۲ موافقت با تعلیق اقدامات داوطلبانه http://bit.ly/2kmO4g4
۱۳ رد کنوانسیون مبارزه با فساد http://bit.ly/2knXOGW
۱۴ رد نظارت شورا بر انتخابات شوراها http://bit.ly/2mcGncL
۱۵ تفسیر اصول ۷۵ و ۱۰۲ قانون اساسی http://bit.ly/33hxFKK
۱۶ کمک مالی به لبنان http://bit.ly/2kOuHfX
۱۷ موافقت با طرح تابعيت فرزندان http://bit.ly/2mipz4f
۱۸ رد صلاحیت ۳۲۹ کاندیدای خبرگان چهارم http://bit.ly/2kCuKf0
۱۹ تایید افزایش سن رای http://bit.ly/2lXKdpW
۲۰ تایید طرح ساماندهی مد و لباس http://bit.ly/2lOOA6R
۲۱ رد طرح تجمیع انتخابات http://bit.ly/2kCjNtW
۲۲ تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی http://bit.ly/2MuJNkA
۲۳ رد طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه http://bit.ly/2kLZVV7
۲۴ رد استانی شدن انتخابات مجلس http://bit.ly/2lTAWiP
۲۵ تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی http://bit.ly/2ICSKHv
۲۶ تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی http://bit.ly/2Vs06CN
۲۷ ردطرح حذف کنکور http://bit.ly/2kC5W6V
۲۸ شورا در مورد خود به نتیجه نرسید http://bit.ly/2kC5W6V
۲۹ تفسیر اصل ۴-۹۱-۹۹ قانون اساسی http://bit.ly/2Oz1baw
۳۰ انتصاب فقهای شورای نگهبان http://bit.ly/2AKwsPW
۳۱ رد طرح رسیدگی به دارایی مقامات http://bit.ly/2miWVQn
۳۲ معرفی حقوقدانان جدید شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۳۳ رد مجدد طرح رسیدگی به دارایی مقامات http://bit.ly/2mkJobj
۳۴ رد کنوانسیون روغن و کنسرو http://bit.ly/2kUTIWP
۳۵ تایید طرح تغییر ساعت رسمی کشور http://bit.ly/2kiVNLZ
۳۶ تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی http://bit.ly/2M1NfEc
۳۷ رد صلاحیت ۲۰۹۷ کاندیدای مجلس https://bbc.in/2kDvTTB
۳۸ مخالفت با تشکیل شورای عالی خانواده http://bit.ly/2lOOiwN
۳۹ استعفا به خاطر مخالفت با شورا http://bit.ly/33uNUoz
۴۰ درگذشت یک عضو فقهای شورا https://www.leader.ir/fa/content/4095
۴۱ رد لایحه ارتقا سلامت نظام اداری http://bit.ly/2mjUOMl
۴۲ تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی http://bit.ly/32csF9O
۴۳ رد عضویت در انجمن بين http://bit.ly/2lQGafm
۴۴ تفسیر اصل ۱۶۹ قانون اساسی http://bit.ly/2B1IOD3
۴۵ رد لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات http://bit.ly/2lXwBel
۴۶ تایید اصلاحیه لایحه تنظیم جمعیت http://bit.ly/2kiVsZJ
۴۷ رد لایحه پیشگیری از وقوع جرم http://bit.ly/2N3OqCp
۴۸ مشورت با مراجع درباره حوادث ۸۸ http://bit.ly/2kiVgtt
۴۹ تایید لایحه مبارزه با جرایم رایانه http://bit.ly/2mkss4p
۵۰ تجدید نظر در روابط با حامیان تروریسم http://bit.ly/2kSfRFe
۵۱ آمادگی برای باز شماری آرا http://bit.ly/2kjzrtQ
۵۲ تایید پیش از موعد انتخابات ۸۸ http://bit.ly/2koGgKQ
۵۳ انتشار گزارش تفصیلی شورا از انتخابات ۸۸ http://bit.ly/2mkIsUl
۵۴ معرفی عضو جدید فقهای شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۵۵ استعفا و انتصاب حقوقدانان شورا http://bit.ly/2AKwsPW
۵۶ شورا به دنبال سرکوب معترضان http://bit.ly/2mdXeff
۵۷ تایید لایحه هدفمندسازی یارانه http://bit.ly/2kOmAjs
۵۸ تایید طرح حمایت از دیپلمات http://bit.ly/2mpf538۱ انتصاب فقهای شورای ششم http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۲ معرفی حقوقدانان شورا ششم http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۳ رد عضویت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت http://bit.ly/2kv7Vd6
۴ تفسیراصل۱۳۳ قانون اساسی http://bit.ly/2LYnk0q
۵ تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی http://bit.ly/320VpCy
۶ تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی http://bit.ly/2VppQ2G
۷ تایید تعطیلات عید فطر http://bit.ly/2kIOcH2
۸ ادعای حمله به شورای نگهبان http://bit.ly/2kLOywg
۹ رد قانون مجازات قاچاق اسلحه http://bit.ly/2m4PpbF
۱۰ رد صلاحیت ۳۴۴۴ کاندیدای مجلس http://bit.ly/2kDv1OP
۱۱ ابراز خرسندی آیت الله جنتی از رای نیاوردن عده ای https://www.youtube.com/watch?v=f9r0K7emews
۱۲ رد قانون تابعیت از طریق مادر http://bit.ly/2lZY2V1
۱۳ تفسیراصول۱۳۸و۸۵ قانون اساسی http://bit.ly/31ZR4zj
۱۴ تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی http://bit.ly/35knPcM
۱۵ خط و نشان شورا برای «عاملان فتنه» http://bit.ly/2kmAJo3
۱۶ رد طرح تقویت مرزبانی http://bit.ly/2m2SFUY
۱۷ تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی http://bit.ly/321VllQ
۱۸ تفسیر اصل ۵۲ قانون اساسی
۱۹ درگذشت آیت الله رضوانی http://bit.ly/2kYvz1M
۲۰ معرفی مهدی شب http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=23104
۲۱ رد صلاحیت ۶۷۸ کاندیدای ریاست جمهوری۱۱ http://bit.ly/2kTNkPM
۲۲ معرفی فقهای جدید شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۲۳ معرفی حقوقدانان جدید شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۲۴ تایید طرح ازدواج با فرزند خوانده https://www.youtube.com/watch?v=VvZYgryJy_o
۲۵ رد طرح تشکیل سازمان مدیریت http://bit.ly/2lY2js4
۲۶ روایت سخنگو از رد صلاحیت https://bbc.in/2kCikUs
۲۷ رد لایحه تجارت http://bit.ly/2kIWDSG
۲۸ انتخاب سخنگوی جدید شورا http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/members-of-the-guardian-council.pdf
۲۹ تفسیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی http://bit.ly/2Vr4vG3
۳۰ تایید طرح حمایت از آمران به معروف http://bit.ly/2mb10pL
۳۱ رد طرح استانی شدن انتخابات https://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150712_l39_election_bill_change_rejected
۳۲ تایید برجام http://bit.ly/2lREH8s
۳۳ استعفای سخنگوی https://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160116_l45_iran_guardian_council_speaker_resign
۳۴ رد صلاحیت ۶۳۵ کاندیدای خبرگان http://bit.ly/2miQAEK
۳۵ صلاحیت تمامی کاندیداهای زن رد شد https://bbc.in/2mbGt4m
۳۶ رد صلاحیت ۷۴۰۳ کاندیدای مجلس دهم http://bit.ly/2lTzD3p
۳۷ رد صلاحیت عباسی http://bit.ly/31Kwlz2
۳۸ درخواست حکم حکومتی از رهبری http://bit.ly/2khu52c
۳۹ رد صلاحیت مینو خالقی https://ir.voanews.com/a/iran-guardian-counci/3252960.html
۴۰ تایید ممنوعیت کاری بازنشستگان http://bit.ly/2kSBFkd
۴۱ تایید طرح جرم سیاسی http://bit.ly/2kSlCCQ
۴۲ رد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی http://bit.ly/2mj29eX
۴۳ رد طرح مشاغل حساس http://bit.ly/2lY5MH6۱ انتخاب سه حقوقدان جدید شورا http://bit.ly/2PasPLy
۲ انتصاب فقهای شورای هفتم http://bit.ly/2maRVx5
۳ رد صلاحیت محمود احمدی
۴ رد صلاحیت ۹۹.۶٪ کاندیدای ریاست جمهوری۱۲ http://bit.ly/2m6vZ6j
۵ رد لایحه حمایت از منابع ژنتیکی http://bit.ly/2kq2lsi
۶ تعلیق عضویت سپنتا نیکنام http://bit.ly/2lLDW0E
۷ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای انتخابات http://bit.ly/2lJOXjd
۸ دائمی شدن قانون مجازات اسلامی http://bit.ly/2kvfpNe
۹ رد لوایح FATF-CFT https://bbc.in/2kIkykV
۱۰ رد اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی http://bit.ly/2m7XrR7
۱۱ تایید ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان http://bit.ly/2kdErAh
۱۲ رد كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته http://bit.ly/2lXWESS
۱۳ اعتراض به ایجاد دو شورای نگهبان https://bbc.in/2meAITP
۱۴ رد لایحه تامین مالی تروریسم http://bit.ly/337dY8o
۱۵ دست دادن با مردان دلیل رد صلاحیت https://www.bbc.com/persian/iran-46356184
۱۶ درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی http://bit.ly/2m9m5kk
۱۷ معرفی آیت الله صادق آملی لاریجانی http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41307
۱۸ درگذشت آیت الله مومن http://bit.ly/2KAy3NN
۱۹ موافقت شورا با تقویت سپاه http://bit.ly/2mcTJ94
۲۰ مخالفت با لایحه مدیریت بحران http://bit.ly/2kq3vnE
۲۱ رد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان http://bit.ly/2kJ36gq
۲۲ معرفی فقهای جدید شورای هفتم http://bit.ly/2maRVx5
۲۳ انتصاب حقوقدانان جدید شورا http://bit.ly/2pNY2cC
۲۴ انصراف جنجالی یک حقوقدان http://bit.ly/2N4zpjR
۲۵ تایید تشکیل وزارت میراث فرهنگی http://bit.ly/2meBoZn
۲۶ رد تسهیل تسویه بدهی بانکی http://bit.ly/2klJUoy
۲۷ تهدید اصلاح طلبان به تحریم انتخابات http://bit.ly/2P8O00o