در این صفحه آخرین محصولات آموزشی عرصه سوم شامل ویدئو و جزوات آموزشی کارگاههای آموزشی منتشر می شوند. همچنین مخاطبان می توانند از اسناد ، گزارشها و منابع حقوقی بین المللی در خصوص جامعه مدنی که از سوی عرصه سوم گرد آوری و برگردان شده است استفاده کنند.

[accordions title=”” width=”971″ height=”363″ them=”Hot Sneaks” active=”0″ collapsible=”false”]

منابع

[posts-for-page cat_slug=’منابع’ hide_images=’false’ num=’2′ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]


[/accordions]

[accordions title=”” width=”971″ height=”363″ them=”Hot Sneaks” active=”0″ collapsible=”false”]

آموزش

[posts-for-page cat_slug=’training’ hide_images=’false’ num=’2′ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]


[/accordions]

[accordions title=”” width=”971″ height=”363″ them=”Hot Sneaks” active=”0″ collapsible=”false”]

بیانیه

[posts-for-page cat_slug=’بیانیه’ hide_images=’false’ num=’2′ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]


[/accordions]