همراهان در ایمپکت ایران

عرصه سوم به همراه بیش از ده سازمان حقوق بشری و جامعه مدنی ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر در غالب اتحادیه‌ای از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی با عنوان ایمپک ایران فعالیت میکند. ایمپکت ایران از طریق کمپین‌های تبلیغاتی عمومی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد و بحث‌های سطح بالا در زمینه حقوق بشر تلاش می کند اقدامات ذینفعان را جلب کند و شأن و احترام همه را در ایران تقویت کند.

این اتحادیه همچنین با برگزاری ورک‌شاپ‌های سالانه تلاش می‌کند تا دیگر سازمان‌های مدنی و حقوق بشری ایرانی بتوانند با همگرایی هر چه بیشتر به سمت اهداف خود حرکت کنند.

آخرین پست‌های وب سایت ایمپکت ایران